seleccioni idioma
• català
Qui som
imatge corporativa
producte editorial
comunicació gràfica
multimedia
contacte
eureka
Qui som

CARÁCTER GRÁFICO S.L., empresa editora i propietària d’aquesta web, pretén mitjançant aquesta declaració informar els seus visitants de la política que la nostra empresa segueix en el tractament de les dades que es reben en aquest lloc web. L’objectiu de la nostra política de privacitat és respectar al màxim la legislació vigent de protecció de dades personals.

AVÍS LEGAL

Propietat de CARÁCTER GRÁFICO S.L.
Mitjançant el present document s’informa els visitants (d’ara endavant s’utilitzen indistintament els termes “usuaris” i “visitants”) d’aquesta web de les condicions generals que regeixen per a la seva utilització i/o consulta. La utilització i/o consulta d’aquesta web suposa per part dels visitants l’acceptació plena i sense reserves de les condicions exposades en aquest document. El visitant es compromet a utilitzar aquesta web i els serveis que s’ofereixen de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. L’usuari s’obliga a indemnitzar a CARÁCTER GRÁFICO S.L. per qualsevol dany o perjudici que pogués ocasionar per l’ús d’aquesta web, infringint aquestes condicions generals i/o la legalitat vigent.
També s’informa en aquest document de les condicions particulars que regeixen per a la contractació de determinats serveis que s’ofereixen en aquesta web. CARÁCTER GRÁFICO S.L. es reserva el dret de modificar les condicions legals que s’exposen en aquest document sense previ avís.

Propietat legal i copyright. Limitació de responsabilitat
Aquesta web i el seu contingut és propietat de CARÁCTER GRÁFICO S.L., empresa editora i propietària de si mateixa. Llevat d’autorització prèvia, expressa i per escrit es prohibe qualsevol transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquesta web o qualsevol part de la mateixa. El contingut, informació i consells expressats en aquesta web s’han d’entendre com a simplement orientatius. CARÁCTER GRÁFICO S.L. no respon de cap forma de l’efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que faci ús d’ells, ja que són aquestes les que hauran de decidir segons el seu criteri l’oportunitat dels mateixos. En aquesta web es pot publicar eventualment continguts aportats per terceres persones o empreses, CARÁCTER GRÁFICO S.L. no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que facin ús d’ells.

CARÁCTER GRÁFICO S.L. es reserva el dret de modificar el contingut de web sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

CARÁCTER GRÁFICO S.L. declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i/o continuïtat d’aquesta web i dels serveis que s’ofereixen en ella.

CARÁCTER GRÁFICO S.L. no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic.

CARÁCTER GRÁFICO S.L. declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que faci ús d’això i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole.

CARÁCTER GRÁFICO S.L. declina qualsevol responsabilitat pels serveis que eventualment poguessin deixar-se en la web per part de tercers.

CARÁCTER GRÁFICO S.L. declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es deixi en altres webs enllaçades amb aquesta web.

CARÁCTER GRÁFICO S.L. no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en webs de tercers. Aconsellem els visitants de les mateixes a actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s’exposin en les esmentades webs. Les persones o empreses que remetin qualsevol tipus d’informació a CARÁCTER GRÁFICO S.L. es comprometen que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent.

Si vostè creu que qualsevol contingut i/o informació d’aquesta web vulnera un dret legítim o la legalitat vigent no dubti en contactar amb nosaltres: CARÁCTER GRÁFICO S.L. - Carreró d’Oubí, 2-1º 1 - 43204 Reus (Tarragona) - Tel: 977 772 733 - cg@caractergrafico.com

Llei aplicable. Jutjats i Tribunals competents
Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la llei espanyola.
CARÁCTER GRÁFICO S.L., els visitants d’aquesta web i qualsevol persona o empresa que utilize o contracti qualsevol servei que es presti en la mateixa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Reus, per a la resolució de qualsevol controvèrsia o disputa legal que eventualment pogués presentar-se.

Política de confidencialitat
CARÁCTER GRÁFICO S.L., empresa editora i propietària d’aquesta web, pretén mitjançant aquesta declaració informar els seus visitants de la política que la nostra empresa segueix en el tractament de les dades que es reben en aquest lloc web. L’objectiu de la nostra política de privacitat és respectar al màxim la legislació vigent de protecció de dades personals. Si vostè té qualsevol dubte sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, així com si desitja exercir algun del drets d’informació, oposició, rectificació i cancel·lació que legalment li corresponen, (o qualsevol altre dret que vostè cregui que li pot assistir) pot dirigir-se a: CARÁCTER GRÁFICO S.L. - Carreró d’Oubí, 2-1º 1 - 43204 Reus (Tarragona) - Tel: 977 772 733 - cg@caractergrafico.com

Informació dels aspectes més rellevants de la nostra política de confidencialitat

1. Quin tipus de dades es recullen en aquesta web?
Es recullen els següents tipus d’informació:
- Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic).
- Als formularis de consulta que es troben en la web es recull aquella informació que ens ajuda a respondre les consultes o comandes que ens formulen. Aquesta informació és rebuda per CARÁCTER GRÁFICO S.L. i mai no és venuda, cedida o llogada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.
- A través d’aquesta web no es reben informacions relatives a targetes de crèdit.

2. Es faciliten les dades personals a altres empreses?
No. CARÁCTER GRÁFICO S.L. no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

3. S’utilitzen “cookies” en aquesta web?
En aquesta web no s’utilitzen “cookies” ni cap altre sistema que guardi o extregui informació de l’ordinador de l’usuari.

4. Als formularis se sol·licita un e-mail de contacte, rebré e-mail publicitaris?
CARÁCTER GRÁFICO S.L. no ven, lloga o cedeix els e-mail dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. Ocasionalment pot rebre informació de CARÁCTER GRÁFICO S.L. a través de la direcció d’e-mail inclosa als formularis.

5. Quin tipus de política segueixen amb els menors d’edat?
Aquest lloc web no està especialment dirigit a menors d’edat. En qualsevol cas, animem els menors d’edat que consultin amb els seus pares o tutors legals, abans d’emplenar qualsevol formulari d’aquest lloc web.

6. Quines mesures de seguretat es prenen respecte a la integritat de les dades?
CARÁCTER GRÁFICO S.L., d’acord amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i relatiu a les mesures de protecció de Nivell Bàsic, realitza còpies de seguretat periòdiques.

Responsabilitat Exigible
CARÁCTER GRÁFICO S.L. part de la bona fe contractual. CARÁCTER GRÁFICO S.L. posarà a l’abast tots els mitjans tècnics, organitzatius i humans per protegir la privacitat dels seus usuaris i clients, i vetllarà a tota hora per la qualitat dels serveis que presta. No obstant això CARÁCTER GRÁFICO S.L. eximeix tota responsabilitat civil i econòmica derivada d’un error tècnic en els serveis deixats per les característiques implícites dels sistemes informàtics i internet: pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat, robatori, protecció contra incendis, inundacions o qualsevol altre desastre natural que afecti les dades. Qualsevol dubte davant d’una acció legal pot dirigir-se al nostre e-mail cg@caractergrafico.com

imatge corporativa · productes editorials · web · multimedia · fires i exposicions...